Üdvözöljük a

NEM TELJESÍTETT AJÁNLÁSOK | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

NEM TELJESÍTETT AJÁNLÁSOK

2020. július 10.

A fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV.törvény36. § (1) bekezdése: Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével – nyilvánosságra hozza.

Szentgotthárdi lakos magánszemély 2019. február 7. napján vásárolt az internetes termékértékesítéssel foglalkozó Gyurma Bt. 1038 Budapest, Csörlő u. 15. szám alatti vállalkozástól 52.900,- Ft-ért 1 db piros színű, Csepel Camping típusú kerékpárt. A kerékpár 2019. február 8. napján került leszállításra és átvételre. A készülék kicsomagolására viszont 2019. február 13. napján került sor. Az idős, 80 éves fogyasztó a terméket kicsomagolva rokonai közreműködésével észlelte, hogy a készülék vázán egy 7 cm-es horzsolás látható.

A fogyasztó ezt követően fordult a Békéltető Testülethez 2020. január 13. napján kártérítési igényével, melynek összegszerűségét 20.000,- Ft-ban jelölte meg.

 

A Békéltető Testület vizsgálta a szavatossági jogok sorrendjében a fogyasztót ért sérelem rendezésének a módját. Megállapította, hogy a vállalkozás álláspontjával összhangban a kerékpár műszakilag sértetlen, funkciója betöltésére alkalmas. Az a csekély méretű horzsolás, amely a kerékpár kormányoszlop-részén van, a használati értékét nem befolyásolja, korróziós veszélyt nem vet fel.

Ezért a Békéltető Testület megállapította, hogy a fogyasztó kárigénye eltúlzott, az itt jelentkező esztétikai hiba orvoslását pedig egy 5%-os mértékű árcsökkentéssel, árleszállítással látja orvosolhatónak összhangban a vállalkozásnak az ilyen jellegű sérüléseknél jelzett 5-10%-os árleszállítási gyakorlatát.

 

A vállalkozás a fogyasztó kérelmére nem reagált, ezért fordult a fogyasztó a Békéltető Testülethez.

 

A Békéltető Testület előtti eljárásban alávetéses nyilatkozat hiányában a Békéltető Testület érdemben vizsgálta a fogyasztó kérelmét, és döntése során a Ptk. jótállásra, szavatosságra és vállalkozási szerződésre vonatkozó előírásait alkalmazta.

 

A Békéltető Testület felhívta a vállalkozást, hogy árleszállítás címén fizessen meg a fogyasztónak a 2019. február 7. napján 52.900,- Ft-ért vásárolt Csepel Camping típusú kerékpár vonatkozásában 2.600,- Ft-ot.

 

A Békéltető Testület ezt meghaladóan a fogyasztó kérelmét elutasította.

 

A vállalkozás az ajánlásnak nem tett eleget. – BT/10/ 2020.

 

 

Kőszegi lakos 2020. január 16. napján érkezett kérelmében 72.500,- Ft visszafizetésére kérte kötelezni az általa I. rendű vállalkozásként megjelölt Dudás Viktória 9833 Csehi, Petőfi u. 11. szám alatti egyéni vállalkozót. Kérelmében előadta, hogy interneten rendelt meg egy úgynevezett „Zöldségközösség” nevében (Ezerjó Farm és Vendégház fantázianéven) működő, az I. és a II. rendű vállalkozások által működtetett szerveződéstől 20 alkalomra, úgynevezett zöldségdobozt 2019. július 1. napjától 2020. január 31. napjáig terjedő időszakra. Előadta, hogy a „Zöldségközösség” által leszállított termékek mennyisége és minősége nem volt megfelelő, ezért az általa előre kifizetett 72.500,- Ft visszafizetését kéri.

Előadta, hogy 2019. július 21. napján, elektronikus úton felmondta a szerződést, ennek ellenére a pénz visszafizetésére nem került sor. Álláspontja szerint az I. és a II. rendű vállalkozásnak minősülő egyéni vállalkozók – Dudás Viktória és Dudás Zsolt - nem teljesítettek szerződésszerűen, az általa leszállítani kért zöldségek, illetve gyümölcsök minősége többnyire elfogadhatatlan és mennyiségi problémája is volt. Mivel 3 teljesítést elfogadott, az eljárás során kérelmét a felmondásig terjedő időszakra módosította és 61.625,- Ft-ban határozta meg az általa visszakért vállalkozói díjat a leszállított mennyiségeket az egész vállalkozói díjhoz arányosítva.

 

A fantázianéven üzemeltetett vállalkozás nevében eljáró személyek, Dudás Viktória  és Dudás Zsolt házastársak, akik tevékenységük során együttesen jártak el, Dudás Zsoltot az eljárás során  II. rendűként vonta be az eljárásba a fogyasztó.

 

A Békéltető Testület az ügyben tárgyalást tartott, ahol az I. és II. rendű vállalkozás is megjelent és kifejtették álláspontjukat. Álláspontjuk szerint az általuk alkalmazott értékesítési forma egy úgynevezett „Zöldségközösség”, az abban részt vevő családok kifizetik az általuk saját kertjükben termelt zöldségek, gyümölcsök árát és e virtuális kertből a termésátlagok és a termelt termékek és azok minősége arányában részesülnek. Ezért a fogyasztó részére a teljesítés szabályszerű volt, nem vitatta, hogy kialakult a jogvita, de ennek ellenére 2019. október 21. napjáig a terméket a fogyasztó felmondása ellenére szállították, amelyet a fogyasztó Kőszegen át is vett. Kérte az elszámolási időszakot kiterjeszteni az október 21-i időszakra, illetve ez alapján a kérelem elutasítását kérte, hiszen álláspontja szerint az írásban 2019. július 1. napján létrejött szállításinak nevezett szerződésben a határozott időre szóló jogviszonyt felmondani nem lehet.

A Békéltető Testület előtti eljárásban a felek álláspontjukat fenntartották.

A Békéltető Testület rámutat arra, hogy ezen értékesítési forma – „Zöldségközösség” - nem tudható be egy ötvenfős közösség általi eladói pozícióban történő adásvételi szerződésnek, kétséget kizárólag a vállalkozások, akik szerződéses kapcsolatba kerültek a fogyasztóval, kötelesek helytállni az általuk leszállított termékek vonatkozásában minőségileg és mennyiségileg is, hiszen a termék előadójának, értékesítőjének is ők minősülnek, erre utal az általuk kibocsátott és a fogyasztó által előre kifizetett pénzügyi bizonylat, a számla ténye is.

Érdemi vizsgálata során megállapította a Békéltető Testület, hogy jelen jogviszony üzlethelyiségen kívüli értékesítésnek minősül, így a 45/2014-es Kormányrendelet előírásai irányadóak a felek jogviszonyára.

A Békéltető Testület az elszámolás körében utal arra, hogy kétségtelenül a vállalkozás 2019. október 21. napján szüntette csak meg a termékek szállítását, ezt azonban a szabályszerűen rendes felmondást követően, csak saját kockázatára tehette, így ezt a vitatott minőségű és mennyiségű gazdagodást a fogyasztó nem köteles visszatéríteni, így nem kellett vizsgálni ezen szállítások megfelelőségét sem.

A Békéltető Testület felhívta az I. és II. rendű vállalkozásokat, hogy egyetemlegesen fizessenek meg a fogyasztónak 61.625,- azaz Hatvanegyezer-hatszázhuszonöt,- Ft-ot.

 

A Békéltető Testület ezt meghaladóan a kérelmet elutasította.

 

A vállalkozásnak az ajánlásnak nem tett eleget - BT/11/2020.

 

 

Vasszécsenyi lakos 2019. október 4-én érkezett kérelmében előadta, hogy 2019. nyár végén a házát viharkár érte. Meg kellett javítani a tetőt, illetve a sérült falakat, ezért szóban megállapodott a magát egyéni vállalkozónak tituláló Sárközi Zsolt 9761 Táplánszentkereszt, Kisfaludy u. 32. szám alatti lakossal, hogy részére a munkálatokat elvégzi, amely magában foglalta 2 db tűzfal cserépigazítását, vakolását és az ehhez hozott mészhidrátot,  1-1,5 zsák falazó habarcsot és 15-20 méter tetőlécet, egy 5x2m-es festett bádoglemezt. Ezek voltak az anyagok, amire a fogyasztó 70.000,-Ft előleget adott, majd a munka elvégzését követően 120.000,- Ft-ot, így 190.000,- Ft-ot adott át. Ezt követően észrevette, hogy a tető még ezt követően is beázott.

Sárközi Zsolt nem reagált a fogyasztó felszólítására, számlált sem adott.

 

A munka megrendelésekor közölte vele, hogy a biztosító fizeti a kárát. A biztosító jelezte, hogy a további kárt is megtérítik, amennyiben a számlát rendelkezésre bocsátja a fogyasztó. Sárközi Zsolt azonban nem bocsátotta a fogyasztó rendelkezésére a számlát, így ennek elmaradásával is jelentős érdeksérelem érte a fogyasztót.

 

A Békéltető Testület felhívta a vállalkozást, hogy 8 napon belül adja ki a fogyasztó részére az általa 2019. nyár végén a Vasszécsenyi  házát ért viharkár kijavítási munkálatainak, 190.000,- azaz Egyszáz-kilencvenezer forint vállalkozói díjat tartalmazó számláját.

 

A vállalkozás az ajánlásnak nem tett eleget. – BT/170/2019.