Üdvözöljük a

Egyéni válllakozás alapítása | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Egyéni válllakozás alapítása

Egyéni vállalkozás indításhoz:

• okmányirodában lehet személyesen intézni vagy elektronikus ügyintézéshez ügyfélkapu regisztrációt kell kérni;
• ezután keresni kell egy könyvelőt, akivel eldöntik, milyen áfa adózó lesz; milyen szakmakódokat válasszon stb. (könyvelők kereshetők: a https://www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html oldalon; „könyvelés” tevékenység megadásával! )
• ezt követően az okmányirodába bemegy „egyéni vállalkozás megkezdése ügyében.

Attól a naptól már él az adószáma, és aznap vehet pénztár számlatömböt a nyomtatványboltban és már számlaképes is.

 

Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése

 

Az egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely hitelesen igazolja a kiállítás napján érvényes – az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő – adatokat.

Az igazolvány egyedi azonosítóval ellátott biztonsági okmány, amely törzslapból (és szükség szerint pótlapokból) áll.

A hatóság - törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott esetben - az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására hatósági igazolványt ad ki. A hatósági igazolványba csak a jogszabályban erre feljogosított hatóság tehet - a jogszabályban meghatározott tartalmú - bejegyzést. A hatósági igazolványt a bejegyzett adatok és jogok igazolására - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni, ezekre nézve az ügyfél más bizonyításra nem kötelezhető.

Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésekor vagy a tevékenység folytatása során bármikor (ideértve az adatok megváltozása miatt kért igazolvány kiállítását is) igényelhető az okmányirodában.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez és folytatásához nem kötelező kiváltani az egyéni vállalkozói igazolványt, a tevékenység megkezdésének a feltétele a bejelentés, melyet személyesen bármelyik okmányirodában vagy ügyfélkapun keresztül elektronikus űrlapon lehet megtenni.

Az igazolvány tartalmazza:

 • az egyéni vállalkozó      teljes nevét,
 • az egyéni      vállalkozó főtevékenységét és tevékenységi köreit (az igazolvány a      tevékenységi köröket a TEÁOR-számokból képzett szakmakód szerint      megjelölve tartalmazza),
 • a vállalkozás      székhelyének, telephelyének (telephelyek) és a fióktelepének (fióktelepek)      címét,
 • az egyéni      vállalkozó statisztikai számjelét, a nyilvántartási számát és adószámát,
 • az igazolvány      számát, a kiállítás helyét, időpontját és a kiállító hatóság nevét.

Kik jogosultak rá?

 

Egyéni vállalkozó lehet:

 • magyar állampolgár,
 • az Európai Unió      tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló      megállapodásban részes (ide tartoznak az Európai Unió országai, valamint      Izland, Liechtenstein és Norvégia) más államnak az állampolgára, továbbá      az Európai Közösség és tagállamai, valamint a letelepedés tekintetében az      Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam      állampolgáraival azonos jogállást élvező személy,
 • aki a szabad      mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • bevándorolt vagy      letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából,      családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási      engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott      tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.

Milyen iratok szükségesek?

 

Ha az ügyfél kéri az igazolványt az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésekor, akkor a vállalkozói igazolvány kiadásához:

 • érvényes      személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya      formátumú vezetői engedély),
 • a kérelmező      lakcímkártyája szükséges.

Nyomtatványok

 

Ha az ügyfél az igazolványt az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésekor kéri, a vállalkozói igazolvány kiadásához:

Milyen költsége van az eljárásnak?

 

Az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásának illetéke 10.000 forint.

A vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok módosításának illetéke 3.000 forint, függetlenül attól, hogy hány adatot kíván az egyéni vállalkozó módosítani.

Az okmány elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén a vállalkozói igazolvány pótlása 5.000 forintba kerül.

 

Hol intézhetem el?

 • Az egyéni      vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben a körzetközponti jegyző az      okmányirodák útján jár el.
 • Az igazolvány      igénylése az okmányirodában történik, az igazolvány általában azonnal      átvehető.

További információk:

Kormányablak

1818

1818@ugyfelvonal.hu

 

Mennyi idő múlva kapok választ?

 

A személyesen igényelt igazolvány kiállítása haladéktalanul megtörténik.

 

Amit még érdemes tudnom

 

Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti - feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja.

Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja.

Leadás módja: postai úton vagy személyesen történik az okmányirodában.

Az egyéni vállalkozói igazolványnak nincs meghatározott érvényességi ideje.

Akinek az igazolványát ellopták, megsemmisült vagy elvesztette, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az eseménytől számított öt napon belül a körzetközponti jegyzőnél bejelenteni.

 

Kapcsolódó jogszabályok

 • 2009. évi CXV.      törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről („Evt.")
 • 2009. évi LX. törvény az      elektronikus közszolgáltatásról
 • 2009. évi LII.      törvény a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus      tértivevényről
 • 2004. évi CXL.      törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános      szabályairól
 • 308/2009. (XII.      28.) Korm. rendelet az egyéni vállalkozó tevékenységgel kapcsolatos      ügyekben eljáró hatóság kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek      az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV.      törvénnyel összefüggő módosításáról
 • 225/2009. (X.      14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatásról és annak      igénybevételéről
 • Az egyéni      vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített      űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet
 • Az egyéni      vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet
 • A szolgáltatási      tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló      2009. évi LXXVI. törvény
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a belső piaci szolgáltatásokról