Üdvözöljük a

Átmeneti szabályok a szakmai vizsgáknál | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Átmeneti szabályok a szakmai vizsgáknál

2020. június 18.

A Magyar Közlöny 144. számában megjelent a  2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, amelynek egyes pontjai a szakmai záróvizsgákat is érintik.

9. A szakképzésre vonatkozó átmeneti szabályok

 

27. § (1)           A veszélyhelyzetre tekintettel felfüggesztett szakmai vizsgát a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig

kell befejezni. A  szakmai vizsga befejezésére a  pótlóvizsgának a  komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2019. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a szakmai

vizsga esetében igazolt hiányzásnak kell tekinteni, ha a  vizsgázó a  veszélyhelyzetre hivatkozással nem jelent meg

a szakmai vizsgán.

            (2)      A  2020. szeptember 15. előtt megkezdődő szakmai vizsgák esetén a  vizsgaszervező a  szakmai vizsgát

vizsgacsoportonként, legkésőbb a  vizsga első vizsgatevékenységét megelőzően húsz nappal jelenti be

a  felnőttképzési államigazgatási szervnek az  elektronikus vizsgarendszerben. 2020. október első hétvégéjét

megelőzően írásbeli vizsgatevékenységre hetente legfeljebb két időpont jelölhető ki.

            (3)      A javító- és pótlóvizsga letételének lehetősége tekintetében meghatározott, a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró

egyéves határidő 2020. október 31-éig meghosszabbodik.

            (4)      A  vizsgázó a  szakmai vizsgával vagy az  annak eredményes teljesítésével megszerezhető képesítéssel

összefüggésben számára jogszabályban, szerződésben vagy bármilyen más módon előírt kötelezettségének az e §

alapján új időponttal bejelentett szakmai vizsga utolsó napjáig tehet eleget.

28. § A technikum érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára felkészítő két évfolyamos képzésébe a 2020/2021.

tanévben bekapcsolódhat a  középiskola befejező évfolyamának elvégzésével az  a  tanuló, aki a  veszélyhelyzet

következtében nem tette le az érettségi vizsgát azzal, hogy legkésőbb a szakmai vizsga vizsgaidőszakát megelőző

utolsó érettségi vizsga vizsgaidőszakában, de legkésőbb a  képzés első tanévének utolsó napjáig megszerzi

az  érettségi végzettséget. Megszűnik a  tanuló tanulói jogviszonya, ha az  érettségi végzettség megszerzésére

az e rendelkezésben meghatározott határidőig az érettségi végzettséget nem szerzi meg.

 

 

10. Felnőttképzési tárgyú átmeneti szabályok

 

29. § (1)           A  veszélyhelyzet megszűnésének időpontjában folyamatban levő, felnőttképzésként megszervezett képzés

2020.  augusztus 31-éig abban az  esetben is megszervezhető távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy

digitális képzésként, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy

képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

            (2)      Szakmai vizsga felnőttképzés keretében történő megszervezésére a 27. §-t kell alkalmazni.

 

forrás: MKIK, Magyar Közlöny

Csatolt állományok: